Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Gminy w Łabowej w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXVIII/175/2016 RADY GMINY ŁABOWA z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na teren

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Gminy w Łabowej
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXVIII/175/2016 RADY GMINY ŁABOWA z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łabowa.

Na podstawie art. 11 ust. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) Wójt Gminy Łabowa zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Gminy w Łabowej w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXVIII/175/2016 RADY GMINY ŁABOWA z dnia 7 listopada 2016 r.  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łabowa.
Wójt Gminy Łabowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łabowa
Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do zmian w zakresie wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszaru do rewitalizacji na obszarze Gminy Łabowa.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:
•    mieszkańcy Gminy,
•    mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
•    podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
•    podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
•    jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
•    organy władzy publicznej;
•    inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 22 marca  do 21 kwietnia 2017 roku w formie:
•    spotkania rewitalizacyjnego, które odbędzie się dnia 28 marca 2017 roku o godz. 15:oo w siedzibie Urzędu Gminy w Łabowej;
Podczas spotkania omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXVIII/175/2016 RADY GMINY ŁABOWA z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łabowa.
•    zbierania uwag i opinii w formie papierowej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można będzie dostarczyć osobiście lub drogą korespondencyjną na adres:
     Urząd Gminy Łabowa, 33-336 Łabowa 38  z dopiskiem „Rewitalizacja”;
•    zbierania uwag i opinii w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można będzie dostarczyć na adres e-mail: sekretarz@labowa.pl w tytule wiadomości wpisując „Rewitalizacja”;
•    zbierania uwag ustnych.
 Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest  Pan Krzysztof Setlak – Sekretarz Gminy, w godzinach pracy urzędu.

Materiały:
•    projekt zmiany UCHWAŁY NR XXVIII/175/2016 RADY GMINY ŁABOWA  z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łabowa;
•    mapa, na której wyznacza się obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji; 
•    formularz konsultacyjny
dostępne:
•    w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łabowa;
•    na stronie internetowej Gminy Łabowa (zakładka aktualności);
•    w siedzibie Urzędu Gminy Łabowa, 33-336 Łabowa 38, w godzinach pracy Urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.
Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu uchwały.

                                                                                                                          Wójt Gminy Łabowa
                                                                                                                                       /-/
                                                                                                                               Marek Janczak


Załączniki:
1.    Projekt uchwały
2.    Mapy obszarów
3.    Formularz konsultacyjny


 

Tagi