Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej w Maciejowej oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsii

                                                                           Zarządzenie Nr  20 /2017
                                                                             Wójta Gminy Łabowa
                                                                            z dnia 7 kwietnia 2017r.
                                                 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora:
1. Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Maciejowej,
2. Szkoły Podstawowej  im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowej Wsi.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca  1990 roku  ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446), art. 36a ust.1i 2 ustawy o systemie oświaty (t.j. z 2016 roku  poz.1943 ze zm.) oraz § 1  ust1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki  oraz trybu pracy komisji konkursowej( Dz.U. z 2010r. Nr 60, poz. 373 ze. zm.)  Wójt Gminy Łabowa  zarządza co następuje:
                                                                                      § 1
 Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora:
 1.  Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Maciejowej; Maciejowa 83; 33-336 Łabowa
 2. Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowej Wsi; Nowa Wieś 96;33-336 Łabowa
                                                                                      § 2
Ogłoszenie konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
                                                                                      § 3
Ogłoszenie zostanie umieszczone:
1. Na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Łabowa.
2. Na stronie internetowej  Gminy Łabowa-  www.labowa.pl
3. W Biuletynie informacji publicznej Gminy Łabowa - www.bip.labowa.iap.pl.
                                                                                       § 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Jednostek w Łabowej.
                                                                                       § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                      Wójt Gminy Łabowa
                                                                                                                                                                   /-/
                                                                                                                                                          Marek Janczak


                                                                 Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2017
                                                                              Wójta  Gminy Łabowa
                                                                              z dnia 7  kwietnia 2017 r.

Wójt Gminy Łabowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora :

1. Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Maciejowej, Maciejowa 83; 33-336 Łabowa ;
2.Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego w Nowej Wsi, Nowa Wieś 96,33-336 Łabowa.
                                                                                         § 1
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych
     szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 Nr 184, poz. 1436 ze. zm.).
                                                                                          § 2
I. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego
     lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
    stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
    stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
    stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt 3,
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia z 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn.zm.);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r., poz. 1721 z późn. zm.); - dotyczy osób urodzonych przed 01 sierpnia 1972r.
11) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela;
12) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r.poz.1379 z późn. zm.) lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016, poz. 1842 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela lub nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz.922 ze. zm.); w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
                                                                                              § 3
1.Wszystkie sporządzone przez kandydata dokumenty winne być własnoręcznie podpisane. W przypadku złożenia  kopii dokumentów winny one być poświadczone     za zgodność z oryginałem przez kandydata.
2. Oferty należy składać w terminie  do 28 kwietnia 2017r. do godziny 15 ³º na dzienniku podawczym w sekretariacie Urzędu Gminy Łabowa;33-336 Łabowa 38 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem nazwy placówki  na którą kandydat zgłasza swoją ofertę:
a) „Konkurs na  stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi  w Maciejowej „
b) „ Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły im. Ks. K. St. Wyszyńskiego w Nowej Wsi”
3. W przypadku nadesłania ofert pocztą liczy się data wpływu do Urzędu.
                                                                                              § 4
1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łabowa odrębnym zarządzeniem.
2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
3.Kandydat zgłasza się na konkurs  z dokumentem tożsamości.
 

Tagi