Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn.zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łabowa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym.

Miejscowość

Nowa Wieś

 

Numer księgi wieczystej

68112

 

Numer działki

197/1

 

Powierzchnia  działki

0.67 ha

Powierzchnia wydzierżawiana

 

100 m2

Przeznaczenie nieruchomości                w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

UO/1 – obiektów szkolnych i urządzeń towarzyszących z terenami sportowymi

Wysokość czynszu dzierżawy

Min. 120,00 zł netto  rocznie  za 1 ar wydzierżawionej powierzchni

Termin wnoszenia opłat

Do dnia 30-go marca każdego roku kalendarzowego

Zasady aktualizacji opłat

1. Wysokość czynszu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono komunikat Prezesa GUS, o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z  roku poprzedzającego waloryzację.

2.Wysokość czynszu  może ulec zmianie w okresie trwania umowy w przypadku uchwalenia przez Radę Gminy Łabowa zmian zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych i wynajmowania lokali użytkowych stanowiących mienie Gminy Łabowa.

Informacja o dzierżawie

Przedmiot dzierżawy będzie wykorzystywany przez dotychczasowego Dzierżawcę - Orange Polska w związku z posadowieniem kontenera dla urządzeń telekomunikacyjnych.

 

Łabowa, dnia 31 lipca 2017 r

Tagi