Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych we wsi Nowa Wieś

                                                                Załącznik do Zarządzenia  Nr  92/2017                                                                                                 Wójta Gminy Łabowa                                                                                                                                      z dnia  03 października 2017r.

                                                                                                                            

WÓJT GMINY ŁABOWA


ogłasza II  przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych  położonych   we wsi Nowa Wieś

Obręb

Nowa Wieś

Nr działki  oraz powierzchnia

477/1  o pow. 0.10 ha

477/8  o pow. 0.08 ha

Nr Księgi Wieczystej

NS1S/00064625/6

Opis nieruchomości

Działka nr 477/1 niezabudowana, położona w pierwszej linii zabudowy od drogi krajowej  nr 75 Branice -Krynica. Działka o kształcenie regularnym prostokąta , z lekkim  nachyleniem. Teren uzbrojony w gaz i prąd. Dojazd do działki  od strony  drogi krajowej lub drogą wewnętrzną  nie urządzoną.

Działka nr 477/8 niezabudowana położona  w drugiej linii zabudowy  od strony drogi krajowej  nr 75. Działka o kształcie  regularnym  prostokąta z średnim nachyleniem. Dojazd do działki drogą  gruntową  gminną po działce nr   477/22.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania  przestrzennego

 

 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/167/2004 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku krajobrazowego (cześć).(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 100 z dnia 21 lutego 2005roku poz. 676), niżej wymienione działki w miejscowości Nowa Wieś  położone są w terenach  oznaczonych symbolami:
-działka nr 477/1- MRJ,R
-działka nr 477/8- MRJ,E,

Znaczenie użytych symboli : MRJ- tereny o funkcji podstawowej zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej.

R-tereny rolne podlegające ustawowym ograniczeniom przeznaczenia na cele nierolnicze.

E-Istniejące linie elektroenergetyczne średniego napięcia  15kV wraz ze stacjami  transformatorowymi 15/0,4kV- do utrzymania, modernizacji i rozbudowy.

Cena wywoławcza  netto

 Działka nr 477/1 – 38000,00  zł.

Działka nr 477/8-  20000,00  

Wysokość postąpienia

o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej

Wadium

10% ceny wywoławczej  tj.

Działka  nr  477/1-3800,00 zł.

Działka nr  477/8- 2000,00  zł.

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia

do dnia  spisania umowy notarialnej

Obciążenia

Brak


Przetarg  odbędzie się  w  dniu  10 listopada  2017r.  r. o godz. 12oo  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łabowa .
 

1.   Uczestnicy przetargu  zobowiązani są  posiadać dokument tożsamości  oraz potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty  inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo poświadczone notarialnie  do udziału w przetargu .

2.       Wadium w wysokości  określonej  w powyższym wykazie  należy wpłacić  gotówką najpóźniej do dnia  
07 listopada 2017r. r.  na konto ; BS Nowy Sącz  Nr 87881100060032031001010201.  Datą dokonania wpłaty wadium  jest data uznania rachunku bankowego. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie   z banku.

3.       Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny   nabycia nieruchomości .

4.       Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od  zawarcia umowy.

5.       Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwrócone zostanie   bezzwłocznie jednak  nie później  niż przed upływem   3-ch  dni od daty  zamknięcia  przetargu .

6.       O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  zawiadomiona zostanie najpóźniej  w ciągu 21 dni od dnia  rozstrzygnięcia przetargu .

7.       Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty  sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze  wieczystej ponosi nabywca .

8.       Wójt Gminy Łabowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  jedynie z uzasadnionych  przyczyn ,

       o czym powiadomi niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu .

9.       Do ceny  osiągniętej w przetargu doliczony zostanie 23% podatek Vat. 

Dodatkowe  informacje  w sprawie przetargu można uzyskać w  Urzędzie Gminy Łabowa  pokój  nr 17, tel. 018/414-19-36

 

 

                                                                                                                           

.

 

Tagi