Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w Gminie Łabowa.”

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w gminie Łabowa.”

 

      Termin składania ofert upłynął 5.10.2017. o godz. 10:00.

      Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę:

      Cz. I –   32 494,60 zł;

      Cz. II – 12 700,00 zł;

      Cz. III – 55 445,00 zł

      Cz. IV – 24 785,00 zł;

      Cz. V –  9 800,00 zł;

      Cz. VI – 15 406,52 zł;

      Do upływu terminu składania ofert, do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena brutto [zł]

Okres rękojmi [miesiące]

1

Tijo s.c.

ul. Radzikowskiego 127

31 - 343 Kraków

Cz. I – 29 516,31;

Cz. II – 15 058,89

Cz. III – ----

Cz. IV – 19 287,63;

Cz. V – 15 666,51;

Cz. VI – ----

36 miesięcy dla każdej części.

2

Moje Bambino                 Sp. z o.o. sp. k.

ul. Graniczna 46

93 - 428 Łódź

Cz. I – 31 554,42;

Cz. II – ----

Cz. III – 44 425,05;

Cz. IV – 24 432,72

Cz. V – ----

Cz. VI – 14 364,36;

36 miesięcy dla każdej części.

 

      Termin realizacji zamówienia 20.10.2017r.

      Warunki płatności:

Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczany będzie po zakończeniu każdego miesiąca.

  Wykonawca dostarczy zamawiającemu fakturę wystawioną na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

      Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy
w terminie 30 dni , licząc od dnia złożenia danej faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi, na konto bankowe Wykonawcy numer: ……………………………………….

      Wykonawca wraz z fakturą przedstawia dokumenty takie jak: przelew bankowy, wyciąg bankowy, kasa wypłaci (KP), z których jednoznacznie wynika, iż Wykonawca dokonał płatności na rzecz ewentualnych podwykonawców za wykonane prace. Brak potwierdzenia wstrzymuje dokonanie zapłaty faktury.

 

 

 

Tagi