Ogłoszenie o zamówieniu: " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości"

Ogłoszenie w BZP-nr 599390-N-2017 z dnia 2017-10-09 r.

 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łabowa, krajowy numer identyfikacyjny 54560400000, ul. Łabowa  38 , 33336   Łabowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 711 284, e-mail kj@labowa.iap.pl, faks 184 711 266.
Adres strony internetowej (URL): www.labowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.labowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnym za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U.2017.1481 ze zm. ) na niżej wskazany adres: GMINA ŁABOWA, 33 – 336 ŁABOWA 38 lub osobiście, lub za pośrednictwem posłańca;
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości
Numer referencyjny: GPL.271.4.02.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na : a.odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu gminy Łabowa pochodzących z nieruchomości zamieszkałych w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), zapisami uchwały sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXXIV/509/17 z dnia 27marca 2017 r. - Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego oraz postanowieniami uchwały Nr XXV/165/16 Rady Gminy Łabowa z dnia 9 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łabowa; b.wywozie osadów ściekowych, skratek i piasku z piaskownika z oczyszczalni ścieków.

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90480000-5

90514000-3

90513100-7

90513600-2

90500000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia dla części 1, 2, 3 zamówienia, polegającego na powtórzeniu tych samych usług, które zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem. Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego i wynosi: Część 1- 40 905 zł Część 2- 41 684 zł Część 3- 8 349 zł Zamówienie o którym mowa wyżej zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego pod warunkiem, że Wykonawca:na dzień udzielenia zmówienia spełnia warunki udziału w postępowaniu, wskazane dla zamówienia podstawowego; nie podlega wykluczeniu z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-01-02   lub zakończenia: 2018-12-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2018-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: część 1 i 2 zamówienia: a.aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Łabowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; b.aktualne zezwolenie Starosty na transport odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych odpadów komunalnych; W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie wówczas wymaga się, aby jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie spełniał warunek i uczestniczył w jego realizacji. Część 3 a.aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami tj,: zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz transport wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( t.j. Dz.U. z 2016 poz.1987 z późn. zm.) W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie wówczas wymaga się, aby jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie spełniał warunek i uczestniczył w jego realizacji.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ formularz 4 oraz: a. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.1 lit. a zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w ust. 1. 5.Zamawiający żąda również od Wykonawcy przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 1, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 6. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp - Załącznik nr 1 do SIWZ formularz 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ formularz 3- oraz: 1.w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jedynego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania od którego uzależnione jest prawo do świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia (część 1 i 2 zamówienia: a.aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Łabowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; b.aktualne zezwolenie Starosty na transport odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych odpadów komunalnych; Część 3 zamówienia -a.aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami tj,: zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz transport wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( t.j. Dz.U. z 2016 poz.1987 z późn. zm.) 2.w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ formularz- 3 3.w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ ,formularz- 3
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1.W prowadzonym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla: Części I zamówienia w wysokości: 3 500,00 zł słownie: trzy tysiące pięćset złotych. Części II zamówienia w wysokości: 3 500,00 zł słownie: trzy tysiące pięćset złotych Części III zamówienia w wysokości: 400,00 zł słownie: czterysta złotych 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a. w pieniądzu; b. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. w gwarancjach bankowych; d. w gwarancjach ubezpieczeniowych; e. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. 2016.359 ze zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 87881100060032031001010201 z adnotacją – a. „Wadium Część 1 -Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych” b. „Wadium Część2 -Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych” c. „Wadium Część 3 – Wywóz nieczystości”. 4.Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne, w przypadku uznania rachunku Zamawiającego w termie do dnia 19.10.2017r. do godz.10-tej. 5.Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu tj. w jednej lub kilku formach, o których mowa ust. 2 pkt. b, c ,d, e ( dokument w oryginale ) Wykonawca jest zobowiązany złożyć w kasie Urzędu Gminy Łabowa. 6.Oferta winna być zabezpieczona wadium przez okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert (tj. przez okres związania ofertą).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

termin płatności

40,00

termin realizacji usługi od czasu jej zgłoszenia

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu. Potrzeba wprowadzenia zmian może wynikać, w szczególności, z następujących okoliczności: a. zmian podwykonawcy pod warunkiem ich zgłoszenia i akceptacji przez Zamawiającego; Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. b. urzędowej zmiany stawki podatku VAT; c.ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. 2.Zmiany mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wszystkie powyższe okoliczności stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3.Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

Część nr:

1

Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Zakres usługi obejmuje: a.odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, gromadzonych w pojemnikach wrzutowych o pojemności 120 l, które są własnością gminy i przekazane w użyczenie mieszkańcom; b.odbiór i zagospodarowanie odpadów od Urzędu Gminy gromadzonych w kontenerze o poj. 1,1m3, będącym własnością Urzędu. 2.Odbiór odpadów z gospodarstw będzie następował regularnie – raz w miesiącu, zgodnie z przyjętym harmonogramem wywozu odpadów niesegregowanych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90000000-7, 90513100-7, 90500000-2, 90514000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin płatności

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach usługi do wykonania przewiduje się: a.odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych tj. papier, szkło, plastik, wielomateriałowe, metal, biodegradowalne gromadzonych przez mieszkańców w workach odpadowych o pojemności 110 l dostosowanych do selektywnej zbiórki odpadów wraz z wyposażeniem zamieszkałych nieruchomości, Urzędu Gminy i Gminy Łabowa w worki; b.odbiór z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ( PSZOK ) – wielkogabarytowych, niebezpiecznych, problematycznych; c.odbiór odpadów segregowanych od Urzędu Gminy; d.odbiór odpadów segregowanych od Gminy Łabowa zebranych przez Zamawiającego z miejsc publicznych. Planowane ilość odpadów do odbioru: a. od właścicieli nieruchomości - 280 Mg b. z punktu selektywnej zbiórki odpadów - 50 Mg w tym: - odpady wielkogabarytowe - 45,00 Mg - odpady niebezpieczne – 2 Mg - odpady problemowe – 2 Mg - odpady biodegradowalne -0,5 Mg - przeterminowanych leków – 0,5 Mg c. z Urzędu Gminy – 3 Mg d. z Gminy Łabowa - 1 Mg Wykonanie planowanego zakresu usługi uzależnione będzie od faktycznej ilości odebranych odpadów na podstawie kwitów wagowych oraz kart przekazania odpadów. Odpady od właścicieli nieruchomości będą odbierane zgodnie z przyjętym harmonogramem wywozu odpadów segregowanych. Harmonogram wywozu odpadów z poszczególnych sołectw zostanie ustalony z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza. Harmonogram zostanie upubliczniony przez Zamawiającego na stronie internetowej. Odbiór odpadów będzie następował regularnie – raz w miesiącu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90000000-7, 90500000-2, 90514000-3, 90513100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin płatności

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

 

Nazwa:

Wywóz nieczystości

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu przez odzysk lub unieszkodliwienie osadów ściekowych, skratek i piasku z piaskownika z oczyszczalni ścieków w miejscowościach Maciejowa i Kamianna. Planowany zakres usługi: osad ściekowy – 80 m3. Osad wywożony z oczyszczalni ścieków w Kamiannej; ustabilizowany osad komunalny – 50 ton. Osad wywożony z oczyszczalni ścieków w Maciejowej; skratki – 10 ton . Wywóz z oczyszczalni ścieków w Maciejowej- 9 ton. Wywóz z oczyszczalni ścieków w Kamiannej – 1 tona; piasek z piaskownika- 3 tony. Wywóz z oczyszczalni ścieków w Maciejowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90000000-7, 90480000-5, 90513600-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin realizacji usługi od czasu jej zgłoszenia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Pliki do pobrania 

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Druki
  1.     
Formularz 1- Formularz ofertowy - część 1,2,3;

2.      Formularz 2 - Formularz cenowy - część 1,2,3;

3. Formularz 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania  warunków udziału w postępowaniu;     

4. Formularz 4- Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu  z postępowania;

5.    Formularz 5 – Oświadczenie o nie podleganiu z  wykluczeniu  z postępowania – art.24 ust.1 pkt.23.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy-  III część zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

 

Tagi