Zapytanie ofertowe: "PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU "

 

Zapytanie ofertowe:

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU 
w ramach projektu
Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP I w miejscowości Łabowa (część), Nowa Wieś i Roztoka Wielka (część),
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 5 Ochrona środowiska, Działanie: 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie: 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Treść zapytania ofertowego

Druki formularzy - załącznik nr. 1, 2, 3

Projekt umowy - załącznik nr. 4

Tagi