OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:"BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DLA GMINY ŁABOWA ETAP I W MIEJSCOWOŚCI ŁABOWA (część), NOWA WIEŚ I ROZTOKA WIELKA (część)"

 Ogłoszenie nr 636802-N-2017 z dnia 2017-12-29 r w BZP 
Gmina Łabowa:
BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DLA GMINY ŁABOWA ETAP I W MIEJSCOWOŚCI ŁABOWA (część), NOWA WIEŚ I ROZTOKA WIELKA (część)
w ramach projektu
Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP I w miejscowości Łabowa (część), Nowa Wieś i Roztoka Wielka (część)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP I w miejscowości Łabowa (część), Nowa Wieś  i Roztoka Wielka (część)
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Łabowa, krajowy numer identyfikacyjny 54560400000, ul. Łabowa  38 , 33-336   Łabowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 711 284, e-mail kj@labowa.iap.pl, faks 184 711 266.
Adres strony internetowej (URL): www.labowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.labowa.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (  t .j. Dz.U.2017.1481 ) na niżej wskazany adres: GMINA ŁABOWA, 33 - 336 ŁABOWA 38 lub osobiście, lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
GMINA ŁABOWA, 33 - 336 ŁABOWA 38
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DLA GMINY ŁABOWA ETAP I W MIEJSCOWOŚCI ŁABOWA (część), NOWA WIEŚ I ROZTOKA WIELKA (część) w ramach projektu Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP I w miejscowości Łabowa (część), Nowa Wieś i Roztoka Wielka (część)
Numer referencyjny: GPL.271.5.2.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:
1) sieć kanalizacji sanitarnej – tłoczna, grawitacyjna- o łącznej długości - 23,05 km,                                     
2) przepompownie sieciowe - 9 szt. wraz z zasilaniem elektrycznym;
|3) roboty odtworzenie nawierzchni dróg gminnych betonowych, z mas mineralno - bitumicznych, wjazdów z kostki  
     betonowej;
4) przekroczenia siecią drogi krajowej DK 75 odcinek Nowy Sącz-Krynica oraz cieków wodnych;
5) opracowanie projektów zamiennych wraz z uzyskaniem dla tych projektów decyzji pozwolenia na budowę/
    zgłoszenia robót( w przypadkach koniecznych);
6) sporządzić operat kolaudacyjny.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45233142-6
45231400-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Jego przedmiotem może być wykonanie dodatkowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. Zamawiający może udzielić jednego zamówienia lub kilku zamówień na te instalacje .Wartość umowy lub poszczególnych umów, jak i ich rozliczanie będzie obliczane na podstawie danych zawartych w kosztorysach ofertowych wykonanych i przedłożonych Zamawiającemu w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy podstawowej (zamówienia podstawowego). Kosztorysy będą opracowane metodą kalkulacji szczegółowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita muszą być zgodne z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej na zamówienie podstawowe. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, M, S, Ko, Z) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót. W celu wyliczenia wartości umowy na zamówienie uzupełniające, jak również jego rozliczania, ceny jednostkowe oraz ceny czynników produkcji (R, M, S) będą podlegały waloryzacji zgodnie ze wskaźnikiem zmiany cen produkcji budowlano-montażowej ustalanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski", począwszy od daty podpisania umowy podstawowej. W trakcie realizacji zamówienia (zamówień) uzupełniającego (uzupełniających) każda kolejna waloryzacja dokonywana będzie po upływie trzech miesięcy od poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji. Szczegółowy sposób ustalenia wartości umów na te zamówienia, jak i ich rozliczeń będzie taki sam jak w odniesieniu do dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w § 4 projektu umowy. Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego i wynosi 1 500 000zł
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30
Okres w miesiącach  Okres w dniach         Data rozpoczęcia      Data zakończenia                                               2019-09-30 
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
1. Znajdowanie się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 3mln zł.
2. Zobowiązanie Wykonawcy złożone w formularzu ofertowym, że w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy (w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty) przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w okresie realizacji przedmiotu umowy ) na kwotę w wysokości co najmniej 3 mln zł. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie wówczas wymaga się, aby Wykonawcy łącznie spełniali warunek .

Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1.     Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tzn. zakończenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 3mln zł brutto i minimum 10 km sieci (wykonanych na podstawie 1 umowy o roboty budowlanej).

 W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN, należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W związku z powyższym, w sytuacji gdy powyższy warunek będzie spełniany nie przez Wykonawcę lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Konsorcjum), ale przez inny podmiot, to podmiot ten musi być podwykonawcą części robót budowlanych.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że co najmniej jeden z uczestników konsorcjum wykaże się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał, że zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 3mln zł brutto i minimum 10 km sieci (wykonanych na podstawie 1 umowy o roboty budowlane).

2.    Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. osobą, która będzie pełnić:

1) funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, legitymującą się przynależnością do właściwej izby zawodowej, posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót dla wymienionej specjalności;                                        

2) funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, legitymującą się przynależnością do właściwej izby zawodowej, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika robót/budowy dla wymienionej specjalności;

3) funkcję kierownika robót , posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej bez ograniczeń, legitymującą się przynależnością do właściwej izby zawodowej, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika robót /budowy dla wymienionej specjalności.

Kierownik budowy i kierownicy robót budowlanych powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2016.290 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t. j. Dz.U.2014. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016. 65). W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie wówczas wymaga się, aby Wykonawcy łącznie spełniali warunek .
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ formularz 3 oraz dokumenty:

- Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

-Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

-Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, Że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis o wystawieniu dokumentów stosuje się odpowiednio jak określono w pkt.2.
4. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt 1.
5. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, w przypadku składania oferty wspólnej składa każdy ze wspólników Konsorcjum. 6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załącznik nr 1 do SIWZ formularz 7).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.        W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ formularz 2 oraz dokumentów:
- Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku Nr 1 do SIWZ formularz nr 4, spełniających wymagania określone w pkt 5.2, SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju , wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na których rzecz roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na którego rzecz roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; - Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do SIWZ formularz 5, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w pkt 5.3 SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokościach określonych w pkt 5.4 SIWZ wystawiona nie wcześniej niż 1miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
-Zobowiązanie Wykonawcy złożone w formularzu ofertowym, że w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy (w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty) przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w okresie realizacji przedmiotu umowy ) na kwotę w wysokości co najmniej 3 mln zł.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji finansowej innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W związku z powyższym załącznikiem do oferty musi być zobowiązanie innego podmiotu sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załącznik nr 1 do specyfikacji – formularz 6.
2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego .
3. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy jeśli dotyczy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych ). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 19 stycznia 2018r. do godz.10:oo tj. przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. 2016.359 ze zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 87881100060032031001010201 z adnotacją – „Wadium –budowa sieci kanalizacyjnej” Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu ( dokument w oryginale ) Wykonawca jest zobowiązany złożyć w kasie Urzędu Gminy Łabowa.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców 
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców 
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria   Znaczenie
1) cena ryczałtowa brutto          60,00
2) długość okresu gwarancji       40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana kluczowego personelu Wykonawcy pod warunkiem, że wskazany personel będzie posiadał kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie tożsame ( lub wyższe) z wymaganymi przez Zamawiającego w SIWZ;
2) zmian podwykonawcy pod warunkiem ich zgłoszenia i akceptacji przez Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
3) zmian dokonywanych w dokumentacji projektowej, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy:
a. wprowadzanych w trybie nadzoru autorskiego przeprowadzonego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego lub usuwania jej błędów, wad (wady wymagające poprawek lub uzupełnień, jeżeli wadliwość dokumentacji uniemożliwia lub wstrzymuje wykonanie umowy);
b. w przypadku zmian warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, warunków terenowych, warunków terenu budowy ( np. napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń innych obiektów budowlanych ) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej , które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;
4) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub kosztów wykonywanych robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia a w szczególności :
a. wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;
b. niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji zamówienia, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
c. konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
5) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy stron umowy;
6) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia;
7) zmian w ilości na : a. zmniejszeniu zakresu robót - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;
8) gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w chwili zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze SIWZ;
9) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z art.142 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana:
a. stawki VAT,
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1679 ze zm.);
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne ;
10) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na podstawie okoliczności, o których mowa w projekcie umowy, na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 pzp oraz na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 tej ustawy. Zmiany mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wszystkie powyższe okoliczności stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Pliki do pobrania:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
Załącznik nr 1 – druki formularzy:

1.      Formularz 1 - Formularz oferty - do wypełnienia przez Wykonawców i załączenia do    oferty.

2.        Formularz 2 -  Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu -do wypełnienia przez Wykonawców i załączenia do oferty.

3.        Formularz 3- Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia         postępowania - do wypełnienia przez Wykonawców i załączenia do oferty.

4.        Formularz  4- Wykaz zrealizowanych robót spełniających wymagania, o których mowa

    w pkt 5.2 niniejszej SIWZ - do wypełnienia przez Wykonawców  i przekazania
Zamawiającemu na każde jego wezwanie.

5.        Formularz 5- Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje/ będzie dysponował-spełniających wymagania określone w pkt 5.3 niniejszej  SIWZ - do wypełnienia przez Wykonawców   i przekazania Zamawiającemu na każde jego wezwanie.

6.        Formularz 6- Wzór zobowiązania innego podmiotu - do wypełnienia przez inne podmioty i załączenia do oferty.

7.        Formularz  7 - Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego nie podlegania wykluczeniu  z postępowania –art.24 ust.1 pkt.23- do wypełnienia przez Wykonawców  i przekazania Zamawiającemu terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.  

Załącznik nr 2 - Wykaz dokumentacji projektowej: 

1.Projekt budowlano – wykonawczy TOM 1 „projekt zagospodarowania terenu";
   - Opis,
   - Uzgodnienia,
   - Mapy,
   - Parametry pompowni.
2.Projekt budowlany TOM 2 „profile podłużne";
3.Projekt budowlany przekroczeń oraz umieszczenia w pasie drogi krajowej DK 75, odcinek Nowy Sącz – Krynica, projektowaną rozbudową kanalizacji sanitarnej;
 - Opis,
 - Profile,
 - Załączniki graficzne,
4.Operat wodnoprawny dla przekroczeń rzeki Kamienica oraz potoków Kotowski, Wiśnicz, Łosiański, Krzyżówka, bez nazwy oraz usytuowanie projektowanych rurociągów rozdzielczych kanalizacji sanitarnej, rurociągów tłocznych w obszarach bezpośredniego zagrożenia powodziowego, nieobwałowanych, wodą o prawdopodobieństwie pojawienia się
Q 1%;
 - Opis,
 - Profile,
 - Mapy,
 - Przekroje,

5.Projekt budowlany Instalacje elektryczne wewnętrzne – zalicznikowe.
 - Opis,
 - Mapy,
 - Schemat pompowni,

6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;  
  - STWIOR - ogólna,
  - STWIOR - pompownie,
7. Przedmiary.  
  - Ogólny sieci,
  - Przekroczenia DK75,
  -  Odcinki poza aglomeracją,
  - Odcinki grawitacyjne niekwalifikowane,
  - Zasilanie pompowni,

 Załącznik nr 3
   Wzór umowy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi