Ogłoszenie o zamówieniu: „Dostawa i montaż sprzętu TIK wraz z wykonaniem wewnętrznej sieci LAN i sieci zasilającej”

Gminny Zespół Obsługi Jednostek w Łabowej: Dostawa i montaż sprzętu TIK wraz z
wykonaniem wewnętrznej sieci LAN i sieci zasilającej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
1. Zamówienie współfinansowane jest ze środków UE w ramach projektu „Szkoła z przyszłością”
- projekt rozwoju szkół Gminy Łabowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje,
Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach
prowadzących kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Ogłoszenie nr 548996-N-2018 z dnia 2018-04-23 r.
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Obsługi Jednostek w Łabowej, krajowy numer
identyfikacyjny 49289569400000, ul. Łabowa 38 , 33-336 Łabowa, woj. małopolskie,
państwo Polska, tel. 18 475 13 98, e-mail gzos@labowa.pl, faks 18 41 41 947.
Adres strony internetowej (URL): www.labowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie
będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie
udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Nie
www.labowa.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Tak
Gminny Zespół Obsługi Jednostek w Łabowej, 33 - 336 Łabowa 38
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Gminny Zespół Obsługi Jednostek w Łabowej, 33 - 336 Łabowa 38
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż sprzętu TIK wraz
z wykonaniem wewnętrznej sieci LAN i sieci zasilającej
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy i montażu sprzętu TIK wraz z
wykonaniem wewnętrznej sieci LAN i sieci zasilającej: 1) do Szkoły Podstawowej w
Czaczowie – cz. I; 2) do Szkoły Podstawowej w Łabowej - Gimnazjum – cz. II; 3) do Szkoły
Podstawowej w Maciejowej- cz. III 4) do Szkoły Podstawowej w Łabowej – cz. IV.
Dostarczany sprzęt, jak i użyte do wykonania zamówienia materiały, muszą być fabrycznie
nowe, nie posiadające jakichkolwiek wad i usterek, ani śladów użytkowania, objęte gwarancją
na okres co najmniej 24 miesiące. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został w
załączniku nr 13 do SIWZ. Wszelkie użyte nazwy własne poszczególnych elementów,
wskazują sprzęt przykładowy i służą jedynie do określenia minimalnych parametrów, których
oczekuje zamawiający w zakresie dostarczanego sprzętu. Dostarczany sprzęt musi spełniać
normy dopuszczające na polski rynek.
II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30232110-8
30232100-5
32322000-6
48500000-3
38652100-1
38652120-7
32400000-7
32410000-0
30237110-3
32413100-2
32420000-3
32421000-0
32423000-4
32424000-1
30237280-5
31310000-2
45310000-3
45311200-2
45311100-1
39717000-1
39717200-3
45331200-8
45331220-4
48820000-2
48821000-9
48822000-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych usług. Całkowita wartość tego
zamówienia wynosi 140 000,00 zł bez podatku
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-06-30
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności
przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 2 oraz: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; 2) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego
tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 3; 3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec
niego prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia
wolności lub grzywny w zakresie określonym w rozdziale VI ust. 4 i 5 SIWZ, zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 4; 4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec
niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym, w zakresie określonym w rozdziale VI ust. 6 SIWZ, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 5; 5) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 716), zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 6; 6) oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 7; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź inne informacje potwierdzające, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający żąda oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 2 USTAWY PZP
1.) Certyfikat ISO9001, ISO14001 lub certyfikaty równoważne, dla producenta sprzętu
(należy załączyć na wezwanie zamawiającego) 2.) Deklaracja zgodności CE lub certyfikat
równoważny (należy załączyć na wezwanie zamawiającego) 3.) Certyfikat EnergyStar 6.1
lub równoważny – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie
www.energystar.gov lub www.energystar.org lub załączyć na wezwanie zamawiającego
certyfikat potwierdzający spełnienie wyżej opisanej normy 4.) Wynik testu PassMark
Performance Test, CPU Mark
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert
w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki,
na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych podlega unieważnieniu. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej
umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. 3. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenia
zmian za zgodą Zamawiającego, w zakresie: 1) Terminu realizacji zamówienia; 4. Zmiany w
umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 5. Zmiany umowy
nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. 6. Warunkiem dokonania zmian o których mowa jest złożenie wniosku przez
stronę inicjującą zmianę zawierającego: 1) opis propozycji zmian 2) uzasadnienie zmiany 3)
opis wpływu zmian na termin wykonania umowy 7. Zmiany mogą zostać dokonane, jeżeli ich
uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: 1) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia
realizacji przedmiotu umowy lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać
Zamawiającemu; 2) siła wyższa.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Szkoła Podstawowa w Czaczowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Dostawa o montaż sprzętu TIK wraz z wykonaniem sieci LAN i sieci zasilania w
Szkole Podstawowej w Czaczowie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30232110-8, 30232100-5, 32322000-6,
48500000-3, 38652100-1, 38652120-7, 32400000-7, 32410000-0, 30237110-3, 32413100-2,
32420000-3, 32421000-0, 32423000-4, 32424000-1, 30237280-5, 31310000-2, 45310000-3,
45311200-2, 45311100-1, 39717000-1, 39717200-3, 45331200-8, 45331220-4, 48820000-2,
48821000-9, 48822000-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2 Nazwa: Szkoła Podstawowa - Gimnazjum w Łabowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Dostawa i montaż sprzętu TIK wraz z wykonaniem sieci LAN i sieci zasilającej w
Gimnazjum w Łabowej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30232110-8, 30232100-5, 32322000-6,
48500000-3, 38652100-1, 38652120-7, 32400000-7, 32410000-0, 30237110-3, 32413100-2,
32420000-3, 32421000-0, 32423000-4, 32423000-4, 32424000-1, 30237280-5, 31310000-2,
45310000-3, 45311200-2, 45311100-1, 39717000-1, 39717200-3, 45331200-8, 45331220-4,
48820000-2, 48821000-9, 48822000-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3 Nazwa: Szkoła Podstawowa w Maciejowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Dostawa i montaż sprzętu TIK wraz z wykonaniem sieci LAN i sieci zasilania w
Szkole Podstawowej w Maciejowej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30232110-8, 30232100-5, 32322000-6,
48500000-3, 38652100-1, 38652120-7, 32400000-7, 32410000-0, 30237110-3, 32413100-2,
32420000-3, 32421000-0, 32423000-4, 32424000-1, 30237280-5, 31310000-2, 45310000-3,
45311200-2, 45311100-1, 39717000-1, 39717200-3, 45331200-8, 45331220-4, 48820000-2,
48821000-9, 48822000-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4 Nazwa: Szkoła Podstawowa w Łabowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Dostawa i montaż sprzętu TIK wraz z wykonaniem sieci LAN i sieci zasilającej w
Szkole Podstawowej w Łabowej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30232110-8, 30232100-5, 32322000-6,
48500000-3, 38652100-1, 38652120-7, 32400000-7, 32410000-0, 30237110-3, 32413100-2,
32420000-3, 32421000-0, 32423000-4, 32424000-1, 30237280-5, 31310000-2, 45310000-3,
45311200-2, 45311100-1, 39717000-1, 39717200-3, 45331200-8, 45331220-4, 48820000-2,
48821000-9, 48822000-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Zamawiający dokonał korekty  specyfikacji technicznej - w zakresie dodania pól, w których należy wpisać markę, typ i model oferowanego produktu oraz w zakresie parametrów technicznych projektora krótkoogniskowego. Dokonano także korekty opisu sposobu przygotowania oferty.
 
Zamawiający informuje, że w dniu 24.04.2018r. w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie o treści:

Projektor Ultrakrótkoogniskowy

1.Specyfikacja Zamawiającego odnośnie projektora   na 100% nie dotyczy projektora Ultrakrótkiego - wykluczają to rozdzielczość, waga, współczynnik projekcji

2. Niezależnie od tego który z nich krótki czy ultrakrótki, to odległość wyświetlania od 1 do 12m nie wchodzi w grę. Te projektory jak nazwa wskazuje są krótkiego lub ultrakrótkiego rzutu. Max. można odstawić krótkoogniskowy na 3m, ultrakrótki na około 1 m.

3. Waga 2,2 kg - jest to warunek niemożliwy do spełnienia. Projektory ultrakrótkie ważą z reguły dużo więcej, nawet około 5 kg i więcej

4. Kontrast podany jest bardzo wysoki być może dostępny w przypadku jednego modelu na rynku.

5. Żywotność lampy min. 10.000h ? Zamawiający chyba miał na myśli maksimum.....

6. Współczynnik projekcji od 2.00 do 2.15 to współczynnik zwykłego projektora o długiej ogniskowej

7. Bateria??? w projektorze ultrakrótkim? Nie występuje w ogóle!

8. Automatyczna regulacja napięcia (AVR) - to zazwyczaj osobne urządzenie, coś w rodzaju UPSa, jeżeli już to ta funkcja powinna być opisana jako Direct on/off

Bardzo proszę aby Zamawiający skorygował parametry Projektora w określonym SIWZ tak aby można było dostosować do nich produkt będący na rynku spełniający specyfikacje.

Proszę ewentualnie przyjrzeć się specyfikacji Projektorów poniżej z bardzo dobrymi parametrami , dostosowanych do Tablic Interaktywnych najtańsze ultrakrótkie w tej chwili to:
https://www.videoprojektor24.pl/pl/projektory/projektory-wg-zakresu-zastosowania/projektory-krotkodystansowe/acer-u5220.html
https://www.videoprojektor24.pl/pl/catalog/product/view/id/41798/category/377/
Jeśli chodzi o Najtańszy Projektor Krótkoogniskowy spełniający funkcjonalność w zakresie współpracy z Tablicą interaktywną to OPTOMA GT 760

Na powyższe Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Odpowiadając na Państwa zapytanie do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż sprzętu TIK wraz z wykonaniem wewnętrznej sieci LAN i sieci zasilającej”, uprzejmie informuję, że Zamawiający dokonał korekty opisu wskazanego projektora. Zamawiający oczekuje projektora krótkoogniskowego o następujących parametrach:

Projektor krótkoogniskowy.

Technologia wyświetlania

DLP

Rozdzielczość

1024 × 768 (XGA)

Moc lampy

200 W

Jasność

3000 lumenów

Kontrast

10 000:1

Żywotność lampy

6 000 godzin

Współczynnik projekcji

0,7:1

Zoom cyfrowy

2x

Złącza wejściowe/wyjściowe

HDMI, wejście MHL, 2 x mini D-SUB, wejście audio 3,5 mm, wyjście audio 3.5mm, USB, RS-232, RJ-45

Głośnik

10W wbudowany

Korekcja trapezu

± 15° w pionie i w poziomie

Waga (kg)

Maksymalnie 3 kg

Rozmiar ekranu

60 – 120 cali

Format obrazu

4:3

Odległość wyświetlania

0,75 – 1,4m

Poziom hałasu

Maksymalnie 40dB

Zużycie energii

Maksymalnie 350W w trybie normalnym

Wymagania dodatkowe

Zgodność z sygnałem cyfrowym i analogowym RGB,

Mechanizm umożliwiający podniesienie obrazu o minimum 5 stopni,

Gwarancja

24 miesiące

 Pytanie do SIWZ
       
Projektor Ultra krótkoogniskowy
Niestety pomimo wyjaśnień Zamawiającego i zmianie parametrów nadal jest problem z doborem Projektora:
biorąc pod uwagę, że są to parametry minimalne, współczynnik od 0,7 kieruje tylko na projektory jednej marki, Benq, ale niestety parametry pozostałe jak min. 6000h żywotności uniemożliwia mi wybór czegokolwiek!
 
•       Tablica Interaktywna
Zamawiający określił w Specyfikacji bardzo rozbudowany program do obsługi tablic Interaktywnych wskazujący tylko na 1 producenta. Wyklucza to tym samym zasadę uczciwej konkurencji. Biorąc pod uwagę że wiele z tych parametrów programu nigdy nie będzie miało zastosowania w praktycznej obsłudze Tablicy i prowadzeniu lekcji czy Zamawiający dopuści Tablicę Spełniającą wszystkie parametry z programem jak poniżej:
 
FUNKCJONALNE I INTUICYJNE OPROGRAMOWANIE W JĘZYKU POLSKIM
POZWALAJACE NA WYKORZYSTANIE PRZYDATNYCH I KREATYWNYCH FUNKCJI
1.     Obsługa tablicy za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca.
2.       Interaktywne pisaki służące do pisania w kolorach: czarnym, niebieskim, czerwonym.
3.       Interaktywna gumka do mazania działająca w trybie pikselowym i obiektowym.
4.       Inteligentna póła na pisaki (po podniesieniu niebieskiego pisaka użytkownik pisze nim na niebiesko i analogicznie do reszty kolorów).
5.       Przycisk uruchamiający funkcję gąbki oraz przyciski do wywoływania procesu orientacji tablicy (kalibracji), klawiatury ekranowej i prawego przycisku myszy.
6.       Interfejs z podziałem na obszar rysowania, pasek narzędzi i listwę ogólną.
7.       Możliwość jednoczesnej pracy 10 użytkowników z wykorzystaniem materiałów
8.       Pisak laserowy pokazujący w pulsujący sposób zaznaczony obiekt.
9.     Rozpoznawanie gestów wielodotyku: dotknięcie obiektu w dwóch punktach i obracanie punktów dotyku wokół środka – obracanie obiektu, dotknięcie obiektu w dwóch punktach i oddalanie lub przybliżanie punktów dotyku – zwiększanie i zmniejszanie obiektu.
10.  Dostosowywanie menu programu poprzez dodawanie i usuwanie ikon zgodnie z potrzebami użytkownika; ponadto przycisk przywracający domyślne ustawienia ikon menu.
11.   Możliwość umieszczenia paska narzędzi w dowolnym miejscu obszaru roboczego.
12.   Możliwość umieszczenia paska bocznego zarówno po lewej jak i prawej stronie (dla lewo i prawo ręcznych użytkowników).
13.   Funkcja powiększana i pomniejszania obrazu.
14.   Funkcja usuwania z całej strony wszystkich notatek naniesionych za pomocą cyfrowego atramentu.
15.  Przycisk resetowania strony do stanu bezpośrednio po otwarciu pliku z dysku.
16.  Funkcja „chwytania obrazu”, Definiowanie skrótów, (do wybranych programów, folderów, plików, dostępne z menu ekranowego), funkcje rozpoznawania obiektów i manipulacji obiektami, wyświetlanie i tworzenie obiektów i animacji 3D
17.   Możliwość utworzenia sesji w chmurze, gdzie uczniowie łączą się poprzez  WI-FI  na urządzeniach mobilnych, i mogą wpisywać dowolne teksty lub przesyłać zdjęcia, które są wyświetlane bezpośrednio na tablicy.
18.   Funkcja rozpoznawania zdań pisma odręcznego i zamienienie go na tekst maszynowy w języku polskim . Pisak pozwala na zatwierdzenie przez użytkownika poprawności rozpoznania pisma, rozpoznaje znaki edycji: pionowa linia w tekście- dodaje spację , pozioma linia – usuwa przekreślony tekst ,znak litery V – wstawia tekst napisany na pojawiającym się polu, zakreślenie tekstu kółkiem zastępuje zakreślony tekst.
19.   Wbudowane narzędzia do geometrii takie jak linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel.
20.   Wbudowana baza figur geometrycznych z wyborem ich grubości, przejrzystości i koloru.
21.   Funkcja rozpoznawania figur geometrycznych odręcznie narysowanych.
22.   Edytor wykresów funkcji matematycznych.
23.   Edycja parametrów obiektów w zakresie regulacji koloru, przezroczystości, grubości.
24.   Wypełnianie obiektów kolorem, obrazem lub teksturą.
25.   Możliwość blokowania poszczególnych obiektów przed przemieszczeniem na obszarze roboczym.
26.   Funkcja pokazująca wszystkie obiekty z dodanymi łączami (będące łączami) bezpośrednio po wyświetleniu danej strony.
27.   Obiekty mogą stanowić łącza do zewnętrznych plików.
28.   Możliwość wstawiania tabel oraz edycji zawartości komórek.
29.   Możliwość wstawiania wykresów kołowych i słupkowych.
30.   Tryb reflektora oraz kurtyny umożliwiające selektywne pokazywanie informacji.
31.   Bezpośrednia możliwość uruchomienia obrazu z wizualizera z poziomu oprogramowania na obszarze roboczym.
32.   Możliwość bezpośredniego drukowania całych slajdów.
33.   Wstawianie zarówno z bazy wewnętrznej jak i zewnętrznej obiektów typu filmy, muzyka, flash, grafika.
34.   Funkcja nagrywania zajęć, która pozwala na odtworzenie w postaci animacji czynności wykonywanych na tablicy.
35.   Podpowiedzi nazwy narzędzia pokazujące się po najechaniu na niego kursorem.
36.   Zapis pliku co wybrany interwał czasu oraz możliwość automatycznego odtworzenia pliku po nieoczekiwanym zamknięciu oprogramowania.
37.   Możliwość utworzenia sesji dla uczniów, gdzie po przez podłączenie innego urządzenia mobilnego laptopów komputerów przez siec Wi-Fi uczniowie wskazani za pomocą oprogramowania przez nauczyciela mogą wpisywać dowolne teksty lub przesyłać zdjęcia, które są wyświetlane bezpośrednio na tablicy.
38.   Mechanizm tworzenia ćwiczeń wykorzystujący obiekty umieszczone na slajdzie, które po umieszczeniu jednego na drugim mogą zachowywać się w zaprogramowany, różny sposób, co pozwala na tworzenie gier lub ćwiczeń interaktywnych.
39.   Wbudowane narzędzia  interaktywne służące do nauki matematyki, chemii, fizyki.

Na powyższe, Zamawiający udziela odpowiedzi o treści:
Zamawiający dokonał korekty opisu wskazanego projektora w zakresie parametru współczynnik projekcji oraz żywotność lampy.
Po korekcie, Zamawiający oczekuje projektora krótkoogniskowego, spełniającego parametry:

Technologia wyświetlania

DLP

Rozdzielczość

1024 × 768 (XGA)

Moc lampy

200 W

Jasność

3000 lumenów

Kontrast

10 000:1

Żywotność lampy

Min. 6 000 godzin

Współczynnik projekcji

Maksymalnie 0,7:1

Zoom cyfrowy

2x

Złącza wejściowe/wyjściowe

HDMI, wejście MHL, 2 x mini D-SUB, wejście audio 3,5 mm, wyjście audio 3.5mm, USB, RS-232, RJ-45

Głośnik

10W wbudowany

Korekcja trapezu

± 15° w pionie i w poziomie

Waga (kg)

Maksymalnie 3 kg

Rozmiar ekranu

60 – 120 cali

Format obrazu

4:3

Odległość wyświetlania

0,75 – 1,4m

Poziom hałasu

Maksymalnie 40dB

Zużycie energii

Maksymalnie 350W w trybie normalnym

Wymagania dodatkowe

Zgodność z sygnałem cyfrowym i analogowym RGB,

Mechanizm umożliwiający podniesienie obrazu o minimum 5 stopni,

Gwarancja

24 miesiące

W zakresie tablicy interaktywnej, Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji technicznej.

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie:

Prosimy o wyjaśnienie jaką stawkę VAT dla każdego z zadań, powinien zastosować wykonawca wypełniając załącznik nr 8 do SIWZ – Formularz ofertowy, w przypadku kiedy poszczególne pozycje wchodzące w zakres zadania posiadają różne stawki VAT?
O ile podanie kwoty podatku za poszczególne zadania nie stanowi problemu, o tyle podanie jednej, wspólnej stawki VAT dla zadania nie jest możliwe.

Na powyższe Zamawiający udzielił wyjaśnień:
Zamawiający nie wymaga podania stawki VAT w formularzu ofertowym. Najważniejsze, aby Wykonawca podał wartość brutto oferty.

 

Pliki do pobrania:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2. Specyfikacja techniczna

3. Schemat sieci

4. Przedmiar robót

Tagi