Projekt: Kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób z Nowego Sącza oraz powiatów nowosądeckiego i limanowskiego

 

 

O PROJEKCIE:
Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej z Nowego Sącza oraz Stowarzyszenie LGD „Korona Sądecka” realizują projekt pn. „Kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób z Nowego Sącza oraz powiatów nowosądeckiego i limanowskiego”

CO OFERUJEMY:
1.    Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjału uczestnika.
2.    Poradnictwo zawodowe i psychologiczne.
3.    Treningi umiejętności i kompetencji społecznych.
4.    Szkolenia i kursy.
5.    Staże zawodowe.
6.    Pośrednictwo pracy.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ:
1.    Osoba zamieszkuje w powiatach: limanowskim, nowosądeckim i mieście
       Nowy Sącz.
2.    Osoba w wieku 18-64 lata.
3.    Posiadająca status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem  
       społecznym (spełniającą co najmniej jedną z poniższych przesłanek):
         -    osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
              zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub
              kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
         -    osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
              o zatrudnieniu socjalnym,
         -    osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę
              zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji
              opiekuńczo-wychowawczych,
         -    osoby z niepełnosprawnością,
         -    rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z
              rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność
              sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,
         -    osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy,
         -    osoby niesamodzielne,
         -    osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,
         -    osoby korzystające z PO PŻ.

REKRUTACJA:
Trwa do 11 maja 2018 r.
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania pod adresem:
http://imi.org.pl/358/rekrutacja-do-projektu-wsparcia-spoleczno-zawodowego/

KONTAKT:
Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej
ul. Jagiellońska 16/1, 33-300 Nowy Sącz
tel. 533 350 604
e-mail: aktywnaintegracja@imi.org.pl.
www.imi.org.pl
 

 

Tagi