Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowości Łabowa

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 121 z późn.zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łabowa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat  w trybie bezprzetargowym.

Miejscowość

Łabowa

 

Numer księgi wieczystej

68581

Numer działki

569/1

Powierzchnia  działki

0,13 ha

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 MN – Tereny o podstawowej funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego.

KDp – Droga powiatowa klasy L.

w-2 – Wodociągi główne projektowane.

G – Istniejące sieci gazowe średniego ciśnienia, 

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona przy drodze powiatowej nr 1523 K Łabowa - Łabowiec, niezabudowana, sklasyfikowana jest jako pastwisko V klasy bonitacyjnej zgodnie z  ewidencją gruntów i budynków. Działka częściowo uzbrojona: sieć gazowa, elektroenergetyczna.

Minimalna wysokość czynszu dzierżawy  /najmu

Czynsz dzierżawy - za 1 ar powierzchni gruntu użytkowanego rolniczo – 2,20zł /rocznie  

Termin wnoszenia opłat

Do dnia 31-go marca każdego roku

Zasady aktualizacji opłat

1. Wysokość czynszu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono komunikat Prezesa GUS, o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z  roku poprzedzającego waloryzację.

2.Wysokość czynszu  może ulec zmianie w okresie trwania umowy w przypadku uchwalenia przez Radę Gminy Łabowa zmian zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych i wynajmowania lokali użytkowych stanowiących mienie Gminy Łabowa.

Informacja o dzierżawie i najmie

Nieruchomość planowana  do dzierżawy na cele rolne.

 

Łabowa, dnia 15 maja 2018 roku

 

 

WÓJT GMINY ŁABOWA

/-/
MAREK JANCZAK

Tagi