Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajmu w miejscowości Łabowa

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajmu 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 121 z późn.zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łabowa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres jednego roku  w trybie bezprzetargowym.

Miejscowość

Łabowa

 

Numer księgi wieczystej

NS1S/00065214/9

NS1S/00106126/5

Numer działki

309/4

309/5

Powierzchnia  działki

0,09 ha

0,05 ha

Powierzchnia wynajmowana

 198,90 m2

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

U/MN 1 – Teren istniejących i projektowanych usług i mieszkalnictwa z dopuszczeniem zmiany funkcji obiektów istniejących na inny rodzaj usług komercyjnych oraz parkingi. Część terenu w zasięgu strefy „c1” cmentarza „ZCc” z obowiązującymi dla tej strefy ograniczeniami.
KDk – Droga krajowa klasy GP.

Opis nieruchomości

Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia zabudowane są budynkiem pawilonu handlowego. Budynek parterowy, podpiwniczony,   wyposażony w przyłącze kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe, energetyczne, telekomunikacyjne, przystosowany do prowadzenia działalności handlowo-usługowej. 

Minimalna wysokość czynszu dzierżawy  /najmu

Czynsz dzierżawy - za 1 ar powierzchni gruntu użytkowanego nierolniczo - 120zł /rocznie netto 
Czynsz najmu stawka netto za 1 m2 miesięcznie:
  - apteka 2,20 zł 

Termin wnoszenia opłat

Do dnia 10-go każdego miesiąca

Zasady aktualizacji opłat

1. Wysokość czynszu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono komunikat Prezesa GUS, o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z  roku poprzedzającego waloryzację.

2.Wysokość czynszu  może ulec zmianie w okresie trwania umowy w przypadku uchwalenia przez Radę Gminy Łabowa zmian zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych i wynajmowania lokali użytkowych stanowiących mienie Gminy Łabowa.

Informacja o dzierżawie  i najmie

Nieruchomość planowana  do dzierżawy (o pow. 0,02 ha) na rzecz dotychczasowego dzierżawcy/najemcy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej - apteka.

 Łabowa, dnia 15 maja 2018 roku 

WÓJT GMINY ŁABOWA

/-/
MAREK JANCZAK

 

 

Tagi