PRZYPOMINAMY WŁAŚCICIELOM, POSIADACZOM, ZARZĄDCOM, UŻYTKOWNIKOM WIECZYSTYM ORAZ DZIERŻAWCOM GRUNTÓW Z TERENU GMINY ŁABOWA O OBOWIĄZKU WYKASZANIA TRAW I NISZCZENIA CHWASTÓW NA SWOICH NIERUCHOMOŚCIACH. ZACHWASZCZONE GRUNTY I NIEWYKOSZONE TRAWY STANOWIĄ ZAGROŻENIE DLA UPRAW ROLNICZYCH, OGRODNICZYCH ORAZ STWARZAJĄ NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE WOBEC NAJBLIŻEJ POŁOŻONYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH I LASÓW. NIE WYKOSZONE TRAWY W POBLIŻU CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ZMNIEJSZAJĄ WIDOCZNOŚĆ I BEZPOŚREDNIO WPŁYWAJĄ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO I PIESZYCH, WPŁYWAJĄ RÓWNIEŻ NEGATYWNIE NA WIZERUNEK KRAJOBRAZU MIEJSCOWOŚCI. WYKASZANIE TRAW ORAZ LIKWIDACJA CHWASTÓW POWINNA BYĆ PRZEPROWADZANA SYSTEMATYCZNIE PRZEZ CAŁY ROK OD WIOSNY DO JESIENI.
OBOWIĄZEK WYKASZANIA TRAW I ZWALCZANIA CHWASTÓW ORAZ JEGO EGZEKWOWANIE WYNIKA Z USTAWY Z DNIA 3 LUTEGO 1995R. O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH (T.J. DZ. U. Z 2015 R. POZ. 909 Z PÓŹN. ZM) ORAZ Z REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŁABOWA.
DLATEGO W TROSCE O ESTETYCZNY WYGLĄD NASZEJ GMINY, ŚRODOWISKO ROLNICZE ORAZ BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE, PROSIMY O BIEŻĄCE WYKASZANIE TRAW I CHWASTÓW.


ZGŁASZANIE AWARII SIECI KANALIZACYJNEJ POD NUMEREM TELEFONU:
FRANCISZEK SOŁTYS - 694-413-916 


KODY I WORKI NA ŚMIECI DO ODBIORU W URZĘDZIE GMINY W POKOJU NR. 17

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MACIEJOWEJ CZYNNY W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH
OD 11 DO 17

TERMINY UISZCZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA 2017 ROK:
15 MARZEC 2017 I 15 MAJ 2017
15 WRZESIEŃ 2017 I 15 LISTOPAD 2017
NALEŻY WPŁACAĆ BEZ WEZWANIA W KASIE URZĘDU LUB NA KONTO URZĘDU:
33 8811 0006 0032 0310 0101 0203

W 2017 ROKU OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE STAWKI :
W PRZYPADKU SEGRGACJI STAWKA WYNOSI 7 ZŁ OD OSOSBY NA MIESIĄC,
W PRZYPADKU NIESEGRGACJI STAWKA WYNOSI 14 ZŁ OD OSOSBY NA MIESIĄC

Ulotka informacyjna dotycząca segregacji śmieci na 2017 rok
Wzór deklaracji o wysokości opłat za śmieci dla letniskowców

Harmonogram odbioru odpadów  na terenie Gminy Łabowa w 2018 roku
Harmonogram odbioru odpadów  na terenie Gminy Łabowa w 2017 roku


Projekty realizowane przez Gminę Łabowa
współfinansowane przez Unię Europejską

 

Informacja o wyborze oferty : "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru"

Wtorek, 12 grudnia 2017

Aby przeczytać informację kliknij poniższy link: Informacja o wyborze oferty : "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru"

Zarządzenie Nr 116/2017 Wójta Gminy Łabowa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości położonej w Nowej Wsi, powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań, ustalenia ceny wyjściowej

Poniedziałek, 11 grudnia 2017

Aby przeczytać informację kliknij poniższy link: Zarządzenie  Nr  116/2017 Wójta Gminy Łabowa z dnia  11 grudnia  2017r. w sprawie sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości położonej w Nowej Wsi,  powołania Komisji  do przeprowadzenia rokowań,  

Informacja o rozstrzygnieciu zapytania ofertowego:" Zakup usługi edukacyjnej - kurs pn. "Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci""

Poniedziałek, 11 grudnia 2017

Aby przeczytać informację kliknij poniższy link: Informacja o rozstrzygnieciu zapytania ofertowego:" Zakup usługi edukacyjnej - kurs pn. "Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci""

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lesnej położonej we wsi Kamianna

Piątek, 1 grudnia 2017

                                                 &n

Dofinansowanie pracowników młodocianych

Czwartek, 23 listopada 2017

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Zaproszenie na Międzynarodową Prezentację Tradycyjnych Stołów Wigilijnych

Środa, 22 listopada 2017

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie LGD Perły Beskidu Sądeckiego organizuje Międzynarodową Prezentację Tradycyjnych Stołów Wigilijnych w dniu 16 grudnia 2017 r. od godz. 12.00 - 16.00 w Muszynie - Dwór Starostów ul. A.Kity 17. Serdecznie zapraszamy Stowarzyszenia, Fundacje i Koła G

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla małopolski południowo - wschodniej

Piątek, 17 listopada 2017

Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 17.11.2017 od godz. 0 do 24 Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz

Informacja o zaginięciu psa

Czwartek, 16 listopada 2017

Zaginął pies . Osoby które mogły widzieć zagininego psa proszone są o kontakt pod numer telefonu: 723 987 610 Zdjęcie zaginonego psa

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwach: Czaczów, Krzyżówka, Łabowa, Maciejowa, Nowa Wieś, Roztoka Wielka i Składziste

Poniedziałek, 13 listopada 2017

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa  Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zwanej dalej „ustawą”, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu