Klauzule Informacyjne RODO


 

PRZYPOMINAMY WŁAŚCICIELOM, POSIADACZOM, ZARZĄDCOM, UŻYTKOWNIKOM WIECZYSTYM ORAZ DZIERŻAWCOM GRUNTÓW Z TERENU GMINY ŁABOWA O OBOWIĄZKU WYKASZANIA TRAW I NISZCZENIA CHWASTÓW NA SWOICH NIERUCHOMOŚCIACH. ZACHWASZCZONE GRUNTY I NIEWYKOSZONE TRAWY STANOWIĄ ZAGROŻENIE DLA UPRAW ROLNICZYCH, OGRODNICZYCH ORAZ STWARZAJĄ NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE WOBEC NAJBLIŻEJ POŁOŻONYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH I LASÓW. NIE WYKOSZONE TRAWY W POBLIŻU CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ZMNIEJSZAJĄ WIDOCZNOŚĆ I BEZPOŚREDNIO WPŁYWAJĄ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO I PIESZYCH, WPŁYWAJĄ RÓWNIEŻ NEGATYWNIE NA WIZERUNEK KRAJOBRAZU MIEJSCOWOŚCI. WYKASZANIE TRAW ORAZ LIKWIDACJA CHWASTÓW POWINNA BYĆ PRZEPROWADZANA SYSTEMATYCZNIE PRZEZ CAŁY ROK OD WIOSNY DO JESIENI.
OBOWIĄZEK WYKASZANIA TRAW I ZWALCZANIA CHWASTÓW ORAZ JEGO EGZEKWOWANIE WYNIKA Z USTAWY Z DNIA 3 LUTEGO 1995R. O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH (T.J. DZ. U. Z 2015 R. POZ. 909 Z PÓŹN. ZM) ORAZ Z REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŁABOWA.
DLATEGO W TROSCE O ESTETYCZNY WYGLĄD NASZEJ GMINY, ŚRODOWISKO ROLNICZE ORAZ BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE, PROSIMY O BIEŻĄCE WYKASZANIE TRAW I CHWASTÓW.


ZGŁASZANIE AWARII SIECI KANALIZACYJNEJ POD NUMEREM TELEFONU:
FRANCISZEK SOŁTYS - 694-413-916 


ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ODPADY ODBIERANE SĄ Z NIERUCHOMOŚCI. UPRASZA SIĘ O NIEWYSTAWIANIE WORKÓW I KOSZY WZDŁUŻ CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH. WORKI NA ODPADY KOMUNALNE POZOSTAWIONE ZOSTANĄ W MIEJSCU WYSTAWIENIA WORKÓW DO ODBIORU. 

KODY NA ŚMIECI DO ODBIORU W URZĘDZIE GMINY W POKOJU NR. 19

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MACIEJOWEJ CZYNNY W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH
OD 11 DO 17

TERMINY UISZCZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA 2018 ROK:
15 MARZEC 2018 I 15 MAJ 2018
15 WRZESIEŃ 2018 I 15 LISTOPAD 2018
NALEŻY WPŁACAĆ BEZ WEZWANIA W KASIE URZĘDU LUB NA KONTO URZĘDU:
33 8811 0006 0032 0310 0101 0203

W 2018 ROKU OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE STAWKI :
W PRZYPADKU SEGRGACJI STAWKA WYNOSI 7 ZŁ OD OSOSBY NA MIESIĄC,
W PRZYPADKU NIESEGRGACJI STAWKA WYNOSI 14 ZŁ OD OSOSBY NA MIESIĄC

Ulotka informacyjna dotycząca segregacji śmieci na 2018 rok
Harmonogram odbioru odpadów  na terenie Gminy Łabowa w 2018 roku

Projekty realizowane przez Gminę Łabowa
współfinansowane przez Unię Europejską

 

Pierwsza OSA(Otwarta Strefa Aktywności) w gminie Łabowa

Czwartek, 16 sierpnia 2018

  PIERWSZA OSA ( OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI) W GMINIE ŁABOWA POWSTANIE W MACIEJOWEJ!   Decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki gmina Łabowa otrzymała dofinansowanie   na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Maciejowej. To efekt złożonego wniosku przez gminę w lutym

Informacja na temat stypendium szkolnego 2018/2019

Wtorek, 14 sierpnia 2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2018/2019 Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność,

Informacja na temat przyjmowania wniosków na dożywianie dzieci w szkole na rok 2018/2019

Poniedziałek, 6 sierpnia 2018

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej uprzejmie informuje, że  od 1 sierpnia 2018 roku do 30 sierpnia 2018 roku przyjmowane są wnioski na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2018/2019.               Do

Od 1 listopada 2018 wzrastają kwoty niektórych świadczeń rodzinnych

Piątek, 3 sierpnia 2018

  Od 1 listopada 2018 r.  Podwyższenie kwot niektórych świadczeń rodzinnych Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny

Wyższe zasiłki z pomocy społecznej od 1 października 2018 roku

Czwartek, 26 lipca 2018

POMOC  SPOŁECZNA   Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe od  1 października 2018 roku                 Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kry

Projekt „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – subregion sądecki”

Wtorek, 10 lipca 2018

Wsparcie doradcze i finansowe dla przedsiębiorców  Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – subregion sądecki” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach projektu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstw