Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwach: Czaczów, Krzyżówka, Łabowa, Maciejowa, Nowa Wieś, Roztoka Wielka i Składziste

Ogłoszenie
Wójta Gminy Łabowa 

Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zwanej dalej „ustawą”, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z dnia 21.07.2017r. poz. 1405) oraz uchwał Rady Gminy Łabowa Nr: XXXIII/207/2017, XXXIII/208/2017, XXXIII/209/2017, XXXIII/210/2017, XXXIII/211/2017, XXXIII/212/2017 i XXXIII/213/2017 z dnia 28 lutego 2017r.

            z a w i a d a m i a m    o wyłożeniu do publicznego wglądu:  

projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwach: Czaczów, Krzyżówka, Łabowa, Maciejowa, Nowa Wieś, Roztoka Wielka i Składziste wraz z prognozami oddziaływania na środowisko - w dniach od 20 listopada do 18 grudnia 2017r. w Urzędzie Gminy Łabowa w godzinach od 8ºº do 15ºº.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach: zmiany planów miejscowych jw.  odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017r. w Urzędzie Gminy w Łabowej o godz. 10ºº.
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmiany miejscowych planów może wnieść uwagi. Uwagi do projektów zmiany miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwach: Czaczów, Krzyżówka, Łabowa, Maciejowa, Nowa Wieś, Roztoka Wielka i Składziste i do prognoz oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej gmina@labowa.pl (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzone potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) do Wójta Gminy Łabowa (33-336 Łabowa 38) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 stycznia 2018r.

 

                                                                                       WÓJT GMINY ŁABOWA

                                                                                                             /-/

                                                                                             MAREK JANCZAK

 

Tagi