OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:"ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ"

Ogłoszenie nr 509721-N-2018 z dnia 2018-01-25 r.

 

ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  WRAZ Z INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ

w ramach projektu

 Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP II w miejscowości Maciejowa, Składziste

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP II w miejscowości Maciejowa, Składziste

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łabowa, krajowy numer identyfikacyjny 54560400000, ul. Łabowa  38 , 33336   Łabowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 711 284, e-mail kj@labowa.iap.pl, faks 184 711 266.

Adres strony internetowej (URL): www.labowa.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

www.labowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U.2017.1481 ze zm. ) na niżej wskazany adres: GMINA ŁABOWA, 33 – 336 ŁABOWA 38 ; lub osobiście, lub za pośrednictwem posłańca.

Adres:

GMINA ŁABOWA, 33 - 336 ŁABOWA 38

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ w ramach projektu: Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP II w miejscowości Maciejowa, Składziste

Numer referencyjny: GPL.271.3.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z instalacją fotowoltaiczną w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego pozwolenia na użytkowanie oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w formie „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje:

 1) Zaprojektowanie pełno branżowej dokumentacji projektowej w zakresie:

a) sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Składziste;

 b) sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Maciejowa;

 c) sieciowych przepompowni ścieków;

 d) przydomowych przepompowni ścieków;

 e) przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z instalacją fotowoltaiczną w m. Maciejowa do przepustowości 375m3/d ( z obecnej 250m3/d);

f) wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji inwestycji, dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej uwzględniającej warunki hydrogeologiczne, projektów konstrukcyjnych, projektów odtworzenia nawierzchni dróg, placów, projektów usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, nadziemną.

 2) Wybudowanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej:

 a) sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji o łącznej długości 11 000 mb +20% w zakresie średnic 160-300mm na terenie sołectwa Składziste, Maciejowa;

b) sieciowych przepompowni ścieków;

 c) przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z instalacją fotowoltaiczną w m. Maciejowa do przepustowości 375m3/d ( z obecnej 250m3/d). 

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111200-0

45233142-6

45231400-9

71320000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Przedmiotem zamówienia może być wykonanie dodatkowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. Zamawiający może udzielić jednego zamówienia lub kilku zamówień na te instalacje .Wartość umowy lub poszczególnych umów, jak i ich rozliczanie będzie obliczane na podstawie danych zawartych w kosztorysach ofertowych dla zamówienia podstawowego. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita muszą być zgodne z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej na zamówienie podstawowe. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, M, S, Ko, Z) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót. W celu wyliczenia wartości umowy na zamówienie uzupełniające, jak również jego rozliczania, ceny jednostkowe oraz ceny czynników produkcji (R, M, S) będą podlegały waloryzacji zgodnie ze wskaźnikiem zmiany cen produkcji budowlano-montażowej ustalanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski", począwszy od daty podpisania umowy podstawowej. W trakcie realizacji zamówienia (zamówień) uzupełniającego (uzupełniających) każda kolejna waloryzacja dokonywana będzie po upływie trzech miesięcy od poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji. Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego i wynosi 600 000,00zł.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach  Okres w dniach         Data rozpoczęcia      Data zakończenia

                                               2020-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

 1. Znajdowanie się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 3 mln zł.

 2. Zobowiązanie Wykonawcy złożone w formularzu ofertowym, że w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy (w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty) przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej                      w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w okresie realizacji przedmiotu umowy ) na kwotę w wysokości co najmniej 3 mln zł. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie wówczas wymaga się, aby Wykonawcy łącznie spełniali warunek .

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

 Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tzn. zakończenia:

1.        Dla dokumentacji projektowej :

 opracowanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie co najmniej jednej dokumentacji projektowej wielobranżowej dla budowy/rozbudowy sieci kanalizacyjnej wraz z rozbudową /przebudową oczyszczalni ścieków o przepustowości min.125 m3/d (w ramach jednego zamówienia);

2.        Dla realizacji robót budowlanych:

a) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu lub zaprojektowaniu i wykonaniu i obejmującej : - budowę/przebudowę /rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej minimum 10 km - budowę/rozbudowę/przebudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości min.125 m3/d o wartości co najmniej 3 mln zł brutto (wykonanej na podstawie 1 umowy o roboty budowlane).

W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN, należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że co najmniej jeden z uczestników konsorcjum wykaże się: - doświadczeniem w zakresie dotyczącym dokumentacji projektowej; - doświadczeniem w zakresie dotyczącym robót budowlanych.

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. osobą, która będzie pełnić:

 1.Dla dokumentacji projektowej: posiadającą uprawnienia projektowe określone przepisami prawa budowlanego w następujących specjalnościach i niżej wymienione doświadczenie zawodowe:

 a) Architektoniczna bez ograniczeń oraz brała udział w opracowaniu min.1 projektu budowy/rozbudowy/przebudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości min.125 m3/d;

 b) Konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń oraz brała udział w opracowaniu min.1 projektu budowy/rozbudowy/przebudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości min.125 m3/d;

 c) Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz brała udział w opracowaniu min.1 projektu budowy/ rozbudowy/przebudowy sieci kanalizacyjnej o dł. min.10km; budowy/ rozbudowy/ przebudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości min.125 m3/d;

d) Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz brała udział w opracowaniu min.1 projektu budowy/rozbudowy/ przebudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości min.125 m3/d; budowy/rozbudowy/przebudowy sieci kanalizacyjnej o dł. min.10km;

 e) Inżynieryjna drogowa bez ograniczeń oraz brała udział w opracowaniu min.1 projektu budowy/rozbudowy/ przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej/betonowej.

2. Dla realizacji robót budowlanych:

a) funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, legitymującą się przynależnością do właściwej izby zawodowej, posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót dla wymienionej specjalności;

b) funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, legitymującą się przynależnością do właściwej izby zawodowej, posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót dla wymienionej specjalności;

 c) funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, legitymującą się przynależnością do właściwej izby zawodowej, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika robót/budowy dla wymienionej specjalności;

d) funkcję kierownika robót , posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej bez ograniczeń, legitymującą się przynależnością do właściwej izby zawodowej, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika robót /budowy dla wymienionej specjalności.

Uwaga: Projektanci, kierownicy budowy i kierownicy robót budowlanych powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2016.290 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t. j. Dz.U.2014. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016. 65).

 W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie wówczas wymaga się, aby Wykonawcy łącznie spełniali warunek .

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczenia  o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ formularz 3 oraz dokumenty:

- Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 - Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału   w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis o wystawieniu dokumentów stosuje się odpowiednio jak określono w pkt.2.                                                                                                                                                    

4.Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt 1.

5. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, w przypadku składania oferty wspólnej składa każdy ze wspólników Konsorcjum.

 6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załącznik nr 1 do SIWZ formularz 7).

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ formularz 2 oraz dokumentów:

1.Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku Nr 1 do SIWZ formularz nr 4A, spełniających wymagania określone w pkt. 5.2.ppkt 2) SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju , wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na których rzecz roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na którego rzecz roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

2.Wykaz usług, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku Nr 1 do SIWZ formularz nr 4B, spełniających wymagania określone w pkt. 5.2.ppkt 1) SIWZ wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

 3.Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do SIWZ formularz 5, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w pkt 5.3 SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokościach określonych w pkt 5.4 SIWZ wystawiona nie wcześniej niż 1miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

 5. Zobowiązanie Wykonawcy złożone w formularzu ofertowym, że w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy (w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty) przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w okresie realizacji przedmiotu umowy ) na kwotę w wysokości co najmniej 3 mln zł.

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji finansowej innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 W związku z powyższym załącznikiem do oferty musi być zobowiązanie innego podmiotu sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załącznik nr 1 do specyfikacji – formularz 6.

2.Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. 
3. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy jeśli dotyczy.

Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 15lutego 2018r. do godz.10:oo tj. przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu;

 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) w gwarancjach bankowych;

 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. 2016.359 ze zm.)

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 87881100060032031001010201 z adnotacją – „Wadium – zaprojektowanie i budowa sieci ”

Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu ( dokument w oryginale ) Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie.

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców 

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców 

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria   Znaczenie

1) cena ryczałtowa brutto         60,00

2) długość okresu gwarancji      40,00 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana kluczowego personelu Wykonawcy pod warunkiem, że wskazany personel będzie posiadał kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie tożsame ( lub wyższe) z wymaganymi przez Zamawiającego w SIWZ;

 2) zmian podwykonawcy pod warunkiem ich zgłoszenia i akceptacji przez Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

3) zmian dokonywanych w dokumentacji projektowej, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy:

a) wprowadzanych w trybie nadzoru autorskiego przeprowadzonego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego lub usuwania jej błędów, wad (wady wymagające poprawek lub uzupełnień, jeżeli wadliwość dokumentacji uniemożliwia lub wstrzymuje wykonanie umowy);

 b) w przypadku zmian warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, warunków terenowych, warunków terenu budowy ( np. napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń innych obiektów budowlanych ) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej , które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub kosztów wykonywanych robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia a w szczególności :

a) wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację  i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

 b) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji zamówienia, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

 c) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

5) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy stron umowy;

6) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia;

 7) zmian w ilości na :

a) zmniejszeniu zakresu robót - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

8) gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w chwili zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze SIWZ;

9) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z art.142 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana:

 a) stawki VAT,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1679 ze zm.);

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

10) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na podstawie okoliczności, o których w art. 144 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy Pzp. Zmiany mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wszystkie powyższe okoliczności stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-15, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Pliki do pobrania:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
Załącznik nr 1 – druki formularzy:

1.      Formularz 1 - Formularz oferty - do wypełnienia przez Wykonawców i załączenia do    oferty. 

2.        Formularz 2 -  Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu -do wypełnienia przez Wykonawców i załączenia do oferty. 

3.        Formularz 3- Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia         postępowania - do wypełnienia przez Wykonawców i załączenia do oferty.

4.        Formularz  4A- Wykaz zrealizowanych robót spełniających wymagania, o których mowa

    w pkt 5.2 ppkt 2 niniejszej SIWZ - do wypełnienia przez Wykonawców  i przekazania
Zamawiającemu na każde jego wezwanie.
 

5.    Formularz  4B- Wykaz zrealizowanych usług spełniających wymagania, o których mowa w pkt 5.2 ppkt 1 niniejszej SIWZ - do wypełnienia przez Wykonawców  i przekazania
  Zamawiającemu na każde jego wezwanie.

6.       Formularz 5- Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje/ będzie dysponował-spełniających wymagania określone w pkt 5.3 niniejszej  SIWZ - do wypełnienia przez Wykonawców   i przekazania Zamawiającemu na każde jego wezwanie. 

7.        Formularz 6- Wzór zobowiązania innego podmiotu - do wypełnienia przez inne podmioty i załączenia do oferty. 

8.        Formularz  7 - Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego nie podlegania wykluczeniu  z postępowania –art.24 ust.1 pkt.23- do wypełnienia przez Wykonawców  i przekazania Zamawiającemu terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.  

Załącznik nr 2 - Wykaz dokumentacji projektowej: 

1. Koncepcja architektoniczna - przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków;
2. Program funkcjonalno-użytkowy - budowa sieci kanalizacyjnej

 Załącznik nr 3
   Wzór umowy
Zmiana treści ogłoszenia
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ
Zmiana treści formularzy:
- Formularz  4A- Wykaz zrealizowanych robót spełniających wymagania, o których mowa
 
w pkt 5.2 ppkt 2 niniejszej SIWZ.
- Formularz  4B- Wykaz zrealizowanych usług spełniających wymagania, o których mowa w pkt
  5.2 ppkt 1 niniejszej SIWZ.

-  Mapa lokalizująca projekt w najbliższym otoczeniu
- Modyfikacja treści SIWZ
- Zmiana treśći ogłoszenia
- Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ

 

 

 

 

Tagi